Test og personvurdering

Personlighedstest anvendes til at forudse adfærd i givne (arbejds)situationer.

Grundige ansættelsessamtaler kan afdække meget, men det er normalt meget vanskeligt i en samtale at afdække, om en person rent faktisk også reelt agerer og præsterer, som der gives udtryk for i samtaler.

Er der drive i personen – er der forandringsparathed, er der selvdisciplin, er der beslutsomhed, hjælpsomhed eller hvad du ellers måtte vægte højt i personen?

Er der nogle “mørke personlighedstræk”, der kan være direkte skadelige på resten af organisationen?

Læs mere om værdien af personlighedstest på bloggen.

Personvurdering af dine egne kandidater

Håndterer du selv rekrutteringsprocessen, kan Lund HR tilbyde at gennemføre personlighedstest og efterfølgende dybdegående samtale med 1–3 topkandidater. Med basis i dette indhenter jeg referencer hos tidligere arbejdsgivere. Når referencerne indhentes efter personlighedstesten, giver det mulighed for at spørge dybere ind til nogle af de punkter, der måtte dukke op i forbindelse med personlighedstesten.

Til hver enkelt stilling afklares hvad du vægter, hvorefter der stilles skarpt på det i forbindelse med personlighedsanalysen.

Test og personvurdering anvendes også ofte, når der er overvejelser om omstruktureringer i en organisation. Hvem skal vi forfremme, hvem skal vi omplacere, hvem skal vi ansætte, hvem skal vi evt. afskedige?

Vælger du at lade Lund HR håndtere hele rekrutteringsprocessen indgår der altid en personlighedstest og efterfølgende dybdegående samtale med 1–3 topkandidater samt indhentning af referencer. Se også punktet Rekruttering.

Jeg er certificeret i nedenstående :

NEO PI-3 er en af de bredest funderede personlighedstest på markedet. Den integrerer årtiers engelsk og amerikansk forskning i personlighed, og den bagvedliggende teori er den mest alment anerkendte inden for personlighedspsykologien.

Testen opgør personlighed på fem dimensioner – neuroticisme, ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Hver dimension rummer 6 facetter eller underinddelinger, som giver mulighed for en meget omfattende og præcis analyse af relevante områder af personligheden. Det er således 30 karaktertræk der afdækkes.

The Primary Colours Leadership Model afdækker en persons lyst til ledelse, ledelsesstil og effektivitet. Ved at analysere en persons score på de fem personlighedsfaktorer kan vi give en indikation af, i hvor høj grad personen er motiveret til ledelse, hvilken ledelsesstil personligheden egner sig bedst til, samt hvordan personligheden kan være med til at øge eller mindske effektiviteten som leder.

IST-Screening er en intelligenstest, som trækker på erfaringer med kendte delprøver fra det omfattende testbatteri IST 2000 R. IST-Screening omfatter således de tre delprøver: Analogier, Talrækker og Matricer.

First Mind er en personprofilanalyse, hvor der fokuseres på vores toptalenter og på vores styrker og drivkraft, motivation, adfærd i team, arbejdsadfærd og på hvordan vi indgår i diskussioner.